krok

Ozvite sa nám

To je prvý krok, ktorý je dôležitý tak pre Vás aj pre nás. Nebojte sa s nami nadviazať kontakt, chceme a potrebujeme vedieť, ako a kde pomáhať. Sme pripravení sa s Vami osobne stretnúť na adrese nadácie, prípadne odpovedať na Váš e-mail. Máte možnosť nám aj zavolať na tel. číslo 051/70 81 622.

krok

Doručenie žiadosti

Pomôžeme Vám s ďalším krokom vedúcim k Vašej pomoci. Žiadosť môžete doručiť osobne, poštou (adresa: Nadácia PSK pre podporu rodiny, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov) alebo e - mailom na nadacia@psk.sk s priloženou žiadosťou.

ŽIADOSŤ
krok

Evidencia žiadosti

Vašu žiadosť zaevidujeme a predložíme na prerokovanie počas zasadnutia Správnej rady. Rozhodovanie o udelení finančnej pomoci sa realizuje na základe skúmania sociálnej a zdravotnej situácie žiadateľa a taktiež vychádza z údajov v popise žiadosti a osobnej návštevy.

krok

Posúdenie žiadosti

Posúdime jej oprávnenosť a budeme Vás kontaktovať ohľadom spoločného stretnutia, na ktorom vám priblížime možnosti našej podpory.

krok

Predloženie na schválenie

Vašu žiadosť a dokumenty prerokujeme v Správnej rade nadácie. Správna rada zasadá v pravidelných časových intervaloch.

krok

Uzavretie darovacej zmluvy

Po schválení vašej žiadosti na základe vašich kontaktných údajov s Vami uzatvoríme darovaciu zmluvu.

Ďalšie informácie k podávaniu žiadostí

Žiadosti sa budú posudzovať podľa poradia, v akom boli do nadácie doručené.
Nadácia si vyhradzuje právo uprednostniť žiadosť, ktorá bola zaevidovaná z dôvodu náhlej, mimoriadnej a život ohrozujúcej situácie.

Odsúhlasenie žiadostí podľa kritérií a ich kombinácií

  • nepriaznivá alebo krízová životná sociálna situácia jednotlivca alebo rodiny, ktorá nebola zapríčinená vlastným, úmyselným konaním,
  • ochota absolvovať v prípade potreby ďalšiu sociálnu službu,
  • viaczdrojové možnosti spolufinancovania pomoci (prísľub finančnej pomoci aj napr. miestnej samosprávy, komunity, neverejného sektora).

Budú sa posudzovať aj ďalšie faktory:

  • súčinnosť širšej rodiny žiadateľa a miestnej komunity,
  • zdravotná situácia žiadateľa a členov rodiny,
  • ekonomická situácia v rodine žiadateľa.

Z finančnej podpory sú vylúčené žiadosti:

  • podpora a pomoc pri financovaní športových aktivít, sústredení, pomôcok, vybavenia pod.,
  • zdravotné zákroky, pomoc a rehabilitačné pomôcky, resp. cvičenia hradené z bežného verejného zdravotného poistenia,
  • lieky a výživové doplnky nepreplácané zdravotnými poisťovňami.
  • žiadateľov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Prešovského samosprávneho kraja

Rozhodnutie o udelení finančnej pomoci sa realizuje na základe skúmania sociálnej a zdravotnej situácie žiadateľa, vychádza sa z údajov v popise žiadosti, prípadne z pripojenej alebo vyžiadanej dokumentácie a od uvedených kontaktných osôb.
Kontrola situácie žiadateľa prebieha podľa potreby v teréne a využíva sa pomoc spolupracujúcich inštitúcií.

Potrebujem pomoc