Ohrozenú skupinu ľudí, resp. narušenie rodiny vplyvom zhoršenia životnej situácie, vnímame veľmi citlivo a jednoznačne aktívne.
V Nadácii PSK smerujeme rodiny k odborníkom, ktorí im pomôžu a sprostredkúvame potrebné kontakty. Sieťujeme tých najlepších špecialistov
a vytvárame priestor pre vzájomnú diskusiu a výmenu informácií.

Ako a komu pomáhame/ jednotlivcom i skupinám

Sociálna, ekonomická a existenciálna núdza

  • pri zabezpečení nevyhnutných potrieb na život,
  • jedlo a prístrešie,
  • zabezpečenie energií (voda, teplo, elektrina, nájom).

Integrácia v sociálnom prostredí

  • v dôsledku živelnej pohromy,
  • závažné alebo náhle ochorenie,
  • tragická životná údalosť.

V zdravotnej núdzi

  • poskytnutím finančných prostriedkov slúžiacich na pokrytie nákladov na liečbu,
  • rehabilitáciou pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím v špecializovaných zariadeniach,

Znížená pracovná schopnosť

  • vplyvom chronického alebo akútneho ochorenia,
  • pracovný alebo mimopracovný úraz.

Sme tu pre tých, ktorí nás potrebujú, SME TU PRE RODINU!

Naša pomoc